فهرست

شبکه فاضلاب و تصفیه خانه

تبدیل فاضلاب سنتی به سیستم فاضلاب صنعتی با تصفیه خانه مرکزی

به گزارش روابط عمومی : 
کلیه فاضلاب های بیمارستان ، اعم از بخش ها ، تاسیسات ، آشپزخانه  و ......و 
که به صورت جدا گانه و سنتی (چاه یا انبار ) از  زمان تاسیس بیمارستان مورد استفاده بوده است ، در این پروژه به صورت یک پارچه با  لوله کشی  استاندارد در آمده و در نهایت به سیستم تصفیه خانه مرکزی  متصل شده است .

چاه و آب انبار هاری سنتی بیمارستان 

1

2

3

آغاز لوله کشی فاضلاب صنعتی به روایت تصویر

1

2

3

4

ساخت سازه تصفیه خانه 

تکمیل و بهره برداری سایت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 

این سایت تصفیه فاضلاب صنعتی هم اکنون در حال بهربرداری می باشد