فهرست

بخش های بیمارستانی

بخش پرستاری

سر پرستار  : سرکار خانم افسانه سدیان 

جانشین بخش : سرکار خانم مهری درویش نتاج