فهرست

مدیریت پرستاری

سرکار خانم افسانه اسدیان ، کارشناس پرستاری

خانم افسانه اسدیان 

کارشناس پرستاری 

سمت : رئیس  خدمات پرستاری 

خانم مهری درویش نتاج 

کارشناس پرستاری 

سمت : سوپر وایزر بالینی 

خانم زهرا نیکزاد 

کارشناس پرستاری-ارشد علوم قرآنی 

سمت : سوپر وایزر بالینی 

خانم ملک دهقانی 

کارشناس پرستاری 

سمت : سوپر وایزر آموزشی 

خانم زهره مطلبی 

کارشناس پرستاری 

سمت : سوپروایزر ایمنی 

خانم علیه کامران 

کارشناس پرستاری 

سمت : کارشناس کنترل عفونت 

خانم مرضیه حسین پور 

کارشناس پرستاری 

سمت : مسئول آموزش به بیماران