فهرست

واحد حفاظت فیزیکی

 

آقای علی نوبخت 

دیپلم 

سمت : مسئول حفاظت فیزیکی 

آقای عباس پور آخوند 

سمت : حفاظت فیزیکی 

آقای بهزاد جانعلی نیادرزی 

سمت : حفاظت فیزیکی 

 

آقای حسین اکبرتبار  کاشی 

سمت : حفاظت فیزیکی 

 

آقای فرهاد اصغرپور 

سمت : حفاظت فیزیکی 

آقای کریم ادب تبار

سمت :حفاظت فیزیکی 

 

آقای رضا پور آخوند

لیسانس 

سمت : حفاظت فیزیکی 

 

آقای مجید عموئی

لیسانس 

سمت : حفاظت فیزیکی