فهرست

برنامه پذیرش درمانگاه

 برنامه روزانه درمانگاه تخصصی  آنکولوژی و رادیوتراپی  مرکزپزشکی وپرتودرمانی  شهید رجائی بابلسر  

 

نام پزشک

 شنبه

 یکشنبه

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

آقای دکتر ایاز  

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

روزپیگیری بیماران درمان شده

ویزیت بیماران درحال رادیوتراپی

روزپیگیری وویزیت بیمارانct 

 حضور ندارند

 خانم دکترکریمی

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

 حضور ندارند

روزپیگیری بیماران درمان شده

روزپیگیری وویزیت بیمارانct 

 حضور ندارند

آقای دکترمسلمی

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

روزپیگیری بیماران درمان شده

 حضور ندارند

ویزیت بیماران درحال رادیوتراپی

 حضور ندارند

 آقای دکترعمرانپور

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

روزپیگیری بیماران درمان شده

 حضور ندارند

ویزیت بیماران درحال رادیوتراپی

 حضور ندارند

 آقای دکترحقی  

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

 حضور ندارند

ویزیت بیماران درحال رادیوتراپی 

 حضور ندارند

 روزپیگیری

 آقای دکتر سلیمانی

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

ویزیت بیماران درحال رادیوتراپی 

توضیحات:

1- بیمارانی که برای اولین بار مراجعه می کنندمی توانند در هرپنج روز هفته بدون هماهنگی قبلی مراجعه کنند، ولی تعیین زمان شروع درمان با پزشک معالج مرکز می باشد

.الف)مدارک مورد نیازبرای مراجعه: 1-معرفی نامه از پزشک معالج2-دفترچه بیمار3-برگ پاتولوژی4-مدارک پاراکلنیکی(mri-ct وسونوگرافی)وسایر مدارک پزشکی.

2- بیماران جهت مراجعه به پزشک و وزیزیت باید نوبت ازقبل داشته  ودر ساعت قید شده درکارت پیگیری(کارت آبی) در درمانگاه حضور یابند.

3- بیماران محترمی که دارای پرونده قبلی می باشندولی نوبت ندارند، لطفا بعد ازظهرروز قبل از مراجعه با تلفن  گویا01125289259-35289260وداخلی پذیرش131و127 هماهنگی لازم را انجام دهند 

4- تلفن مستقیم پذیرش جهت گرفتن نوبت 35289647-فقط عصر روزهای شنبه تا چهار شنبه