فهرست

کمیته ها

کمیته های بیمارستانی بازو های مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند. کمیته ها به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب مشوند. ساختار کمیته ها در بیمارستان شهیدرجائی از 11 کمیته اصلی و 2 زیر کمیته تشکیل شده است .

دبیر کل کمیته ها : سیده طاهره حسینی نوشیروانی