فهرست

آزمایشگاه

دکتر حمید سفیری 

دکترای علوم آزمایشگاهی 

سمت : رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه 

سرکار خانم سمیه رودگری 

کارشناسارشد قارچ شناسی پزشکی 

سرکار خانم ندا درویشی 

کارشناس علوم آزمایشگاهی 

سرکار خانم بهشته حق پرست کناری 

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی 

فاطمه حسین نژاد 

کارشناس علوم آزمایشگاهی