فهرست

ریاست

آقای دکتر شروین شریف پور متخصص بی هوشی

 دکتر شروین شریف پور 

تخصص: متخصص بی هوشی 

سوابق اجرائی :

1-رئیس اداره رسیده گی به اسناد پزشکی بیمه سلامت استان مازندران 

2-مدیر و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل