فهرست

بخش کمو تراپی سرپائی

در این بخش کلیه کار کمو تراپی (شیمی درمانی ) بیماران سرپائی ، بعد از ویزیت و تکمیل پرونده بیمه ایی از طرف پذیرش انجام می گردد ، لازم به ذکر است که این بخش دارای 12 تخت فعال می باشد .

سید محمود موسوی 

کارشناس پرستاری 

سمت : سرپرستار بخش کموتراپی سرپائی