فهرست

اداره عمومی

 

آقای امامعلی باباجانی دوغیکلا 

سیکل

سمت :  مسئول بایگانی

آقای هوشنگ عرب زاده احمدی

دیپلم

سمت : مسئول دبیرخانه

آقای امین الدین زندی نسب

کارشناس ارشد (برنامه ریزی آموزشی)

سمت : ماشین نویس

سرکار خانم فاطمه باباجانی

کارشناسی (زیست شناسی)

سمت : کارگزین