فهرست

رئیس امور اداره عمومی

سرکار خانم فاطمه عباسپور فوق لیسانس مدیریت مالی

 

سرکار خانم فاطمه عباسپور 
فوق لیسانس مدیریت مالی

سمت : 

1- مدیر امور اداری بیمارستان 

2- مسئول امور رفاهی بیمارستان