فهرست

درمانگاه

درمانگاه بیمارستان تخصصی شهید رجائی از روز شنبه تا روز چهار شنبه هرهفته از ساعت 7:30 الی 13:00 فعال می باشد.

 

 

 

 

 

دکتر معصومه کریمی 

متخصص رادیوتراپی -آنکولوژی 

استادیار دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

دکتر داریوش مسلمی 

متخصص رادیوتراپی-آنکولوژی 

فلوشیپ IMRTوVMATاز فرانسه

دانشیار دانشگاه وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 

 دکتر سکینه سلیمانی 

متخصص رادیوتراپی-آنکولوژی 

استادیاردانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 

دکتر علیرضا تاجی 

متخصص رادیوتراپی-آنکولوژی 

استادیاردانشگاه وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 

دکتر دانیال فضیلت پناه 

متخصص رادیوتراپی-آنکولوژی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

دکتر حمید فلاح تفتی 

رزیدنت رادیوآنکلوژی -96

دکتر ناهید احمدی 

رزیدنت رادیوآنکولوژی -97

 

دکتر یاور رجب زاده 

رزیدنت رادیو آتکولوژی-96

دکتر مائده السادات فاطمی 

رزدیدنت رادیوآنکولوژی-97