فهرست

مدیریت بیمارستان

آقای بیژن احمد زاده کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آقای بیژن احمد زاده 

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سوابق اجرائی :

1- مسئول امور آموزشی ،دانشجوئی ، فرهنگی دانشکده پرستاری مامایی حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها رامسر

2-مسئول روابط عمومی ، کمیته انضباطی و تخلفات دانشجوئی دانشکده پرستاری مامائی رامسر

3-مدیر امور عمومی (اداری و مالی ) دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

4-مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل