فهرست

حراست

آقای پنجعلی داوودی فوق لیسانس جامعه شناسی

آقای پنجعلی داوودی 
فوق لیسانس جامعه شناسی

سوابق اجرائی :

1-کارشناسدفترحراست دانشگاه علوم پزشکی بابل 

2-مسئول روابط عمومی بیمارستان شهید رجائی 

3-مسئول حراست بیمارستان های شهید یحیی نژاد و شهید رجائی بابلسر