فهرست

رئیس امور مالی

سرکار خانم فاطمه رضانژاد فوق لیسانس مدیریت مالی

 

سرکار خانم فاطمه رضانژاد 
فوق لیسانس مدیریت مالی

سمت :رئیس  امور مالی بیمارستان