فهرست

سایت سوم شتابدهنده

پروژه دوم: ساخت سایت شتابدهنده سوم

به جهت تکمیل فرآیند درمانی بیماران سرطانی و بهره برداری از دستگاه شتابدهنده High energy که توسط این مرکز خریداری و آماده نصب می باشد، سایت مذکور طراحی و اجرا خواهد شد. ضمن اینکه سایت مذکور دارای طراحی خاص و منحصر بفردی می باشد.

هزینه و مدت زمان اتمام پروژه

این پروژه در زمینی به مساحت 150 مترمربع همراه با بازپیرایی  بخش براکی تراپی با هزینه ای بالغ بر 10/246/000/000 ریال از منابع درآمد اختصاصـی بیمارستان در مدت زمان حداکثر 10 ماه طراحی و اجرا خواهد شد و متعاقب آن دستگاه خریداری شده شتابدهنده در محل سایت نصب می گردد.