فهرست

مدیریت اطلاعات سلامت

در این بخش کار پذیرش بیماران جدید ، تشکیل پرونده ، شروع درمان جدید ، تسویه حساب بیماران بستری و سرپائی و تنظیم اسناد پزشکی جهت ارسال به مراکز بیمه طرف قرار داد انجام می گردد .


 

 

سر کار خانم حکیمه مهدی زاده مرزونی

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت     بیمارستان 

شماره تماس مستقیم :35289647

 

     

  

 آقای ابراهیم حسن بخشان

سمت : معاون واحد

 

 

سرکار خانم زهرا نعمتی 

لیسانس مدارک پزشکی

سمت : اسناد پزشکی 

 

 

سرکار خانم سیده طیبه منصوری 

لیسانس مدارک پزشکی 

سمت : اسنادپزشکی 

 

 

 

سرکار خانم طیبه غلامعلی تبار 

لیسانس مدارک پزشکی 

سمت : متصدی پذیرش 

 

 

سرکار خانم ثریا قربانپور 

لیسانس مدیریت

سمت : متصدی پذیرش 

 

 

آقای رمضانعلی رجبی 

دیپلم 

سمت : متصدی پذیرش 

 

 

آقای محمد رازقی هریکندئی

لیسانس مدیریت روابط عمومی

سمت : متصدی پذیرش