فهرست

حوزه ریاست بیمارستان

سرپرست و مدیر بیمارستان

----------------------------------------

سرپرست بیمارستان

نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر شیروین شریف پور

تخصص : متخصص بیهوشی

سمت : سرپرست بیمارستان شهید رجایی بابلسر و مدیردرمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

-------------------------------------------------

مدیریت بیمارستان

نام و نام خانوادگی : جناب آقای موسی رضایی

تخصص : رادیوتراپیست

سمت : مدیر بیمارستان شهید رجایی بابلسر و مسئول بخش رادیوتراپی بیمارستان