فهرست

احداث پارکنیگ

استفاده بهینه ازمحوطه و زیبا سازی فضای محوطه بیمارستان

به گزارش روابط عمومی : جهت رفاء همکاران محترم و زیباسازی محوطه بیمارستان ، و سامان دهی اتومبیل های همکاران که عمدتا در محوطه بصورت پراکنده پارک می شد و بعضا دچارخساراتی هم می شدند این پارکینگ اختصاصی احداث شد . + تصویر 

 

                                                                                                                                  

 

صلوات