فهرست

سرکار خانم سیده صدیقه اصغرزاده بعنوان پرستار نمونه

انتخاب همکارارجمند سرکارخانم سیده صدیقه اصغرزاده بعنوان پرستارنمونه ازطرف دانشگاه علوم پزشکی بابل

انتخاب همکارارجمند سرکارخانم سیده صدیقه اصغرزاده بعنوان پرستارنمونه ازطرف دانشگاه علوم پزشکی بابل رابه ایشان وجامعه پرستاران تبریک میگوییم.

پرستار نمونه