فهرست

آغاز اعتبار بخشی ادواری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط ارزیابان محترم کشوری

دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز اعتبار بخشی ادواری بیمارستان آموزشی و درمانی شهید رجایی بابلسربود ، این اعتبار بخشی هر سال توسط کارشناسان فن جهت ارزیابی کیفیت خدمت رسانی بیمارستان ها انجام می گیرد .

گزارش تصویری از اعتباربخشی :

 

# واکسن بزنیم 

روابط عمومی 

صلوات