فهرست

پروژه های در دست اجراء سال 95

کلنگ زنی سه پروژه

1- مرکز تشخیص وغربال گری سرطان

2- سایت سوم شتابدهنده 

3- شبکه فاضلاب و تصفیه خانه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پروژه اول : مرکز تشخیص و غربالگری سرطان

جهت شناسایی زودهنگام سرطان های شایع در کشور و منطقه این پروژه طراحی شده است.

تجهیزات موجود در این مرکز در 4 فیلد طراحی و اجرا خواهد شد:

1- سونوگرافی بایوپسی

2- ماموگرافی

3- کولونوسکوپی

4- کولپوسکوپی

هزینه و مدت زمان اتمام پروژه :

پروژه در زمینی به مساحت 575 متر مربع در ضلع شمالی مرکز، در مدت یکسال طراحی و اجرا خواهد شد. برآورد هزینه جهت ساخت این مرکز بالغ بر 7/291/200/000 ریال از محل اعتبارات طرح تحول سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین می گردد.

پروژه دوم: ساخت سایت شتابدهنده سوم

به جهت تکمیل فرآیند درمانی بیماران سرطانی و بهره برداری از دستگاه شتابدهنده High energy که توسط این مرکز خریداری و آماده نصب می باشد، سایت مذکور طراحی و اجرا خواهد شد. ضمن اینکه سایت مذکور دارای طراحی خاص و منحصر بفردی می باشد.

هزینه و مدت زمان اتمام پروژه

این پروژه در زمینی به مساحت 150 مترمربع همراه با بازپیرایی  بخش براکی تراپی با هزینه ای بالغ بر 10/246/000/000 ریال از منابع درآمد اختصاصـی بیمارستان در مدت زمان حداکثر 10 ماه طراحی و اجرا خواهد شد و متعاقب آن دستگاه خریداری شده شتابدهنده در محل سایت نصب می گردد.

پروژه سوم : شبکه فاضلاب و تصفیه خانه

 

 

----------------------------------------------------