فهرست

تصاوریر قدیمی از افتتاح بیمارستان در سال 1364

تصاویر به یاد مادنی از افتتاح بیمارستان

افتتاح بیمارستان

افتتاح بیمارستان

افتتاح بیمارستان

افتتاح بیمارستان