فهرست

معرفی حوزه ریاست

مشخصات رئیس بیمارستان

نام و نام خنودگی: جناب آقای دکتر شریف پور

سمت : سرپرست بیمارستان

متخصص : بیه

                                                                                  ugjk