فهرست

حفظ محیط زیست با توسعه بوستان زندگی

بازدید تشکل حامیان محیط زیست بابلسر از بوستان زندگی در بیمارستان شهید رجائی

احمدزاده مدیربیمارستان : اعضای تشکل حامیان محیط زیست بابلسر ، صبح روز دوشنبه مورخ 99/7/28 از مکان بوستان زندگی واقع در محوطه بیمارستان بازدید کردند.

وی در ادامه عنوان کردند : در این بازدید که به همراهی  مدیریت بیمارستان انجام شد ، فضای باز سازی شده جدید که با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری بابلسر آماده  شد نیز مورد بازدید قرار گرفت .

به گفته آقای احمدزاده ، با مذاکره با اعضای حامیان محیط زیست بابلسر ، این تشکل  قبول کرده اند که از فضای جدید نیز برای توسعه بوستان زندگی که از درختان هیرکانی نهال کاری می شود به زودی استفاده شود .

صلوات

روابط عمومی