فهرست

فضا سازی محوطه بیمارستان

احمدزاده مدیر بیمارستان : استفاده از زمین های اطراف ساختمان هتل قدیم برای ایجاد فضای سبز و زیبائی بیمارستان

وی افزود : با مساعدت و همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری بابلسر  تمام زمین های محوطه بیمارستان و اطراف هتل قدیم 

که غالبا به صورت بلا استفاده رها شده بود ، تسطیح و فضاسازی برای ایجاد فضای سبز ،جدول بندی ، ایجاد محیط فرح بخش برای بیماران و  استفاده سایر موارد  شد. + تصویر 

 

 

صلوات 

روابط عمومی