فهرست

ایمنی کارکنان الویتی برای ایمنی بیماران

بازدید تیم مدیریتی ایمنی به مناسبت روز جهانی ایمنی

تیم مدیریتی ایمنی بیمارستان ،متشکل از مسئول فنی بیمارستان ،مدیریت ،مسئول کنترل عفونت و مسئول ایمنی به سرپرستی دکتر شریفپور ریاست بیمارستان، به مناسبت روز جهانی ایمنی بیماران از واحد ها مربوطه . 

به روایت تصویر 

                                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                                                                       

صلوات