فهرست

بازدید منتخب مردم بابلسر و فریدونکنار از بیمارستان

دکتر باقرزاده: مجدانه پیگیر فعالیت و رفع مشکلات بیمارستان جهت خدمت رسانی بهتر به بیماران ارجمند هستم.

باز دید دکتر باقرزاده نماینده منتخب مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس آینده، جهت آشنائی با چگونگی فعالیت بیمارستان و

بررسی مشکلات بیمارستان و بیماران .........+تصویر

                                                                                

                                                                                             

صلوات