فهرست

گرامی باد یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس

آغاز هفته دفاع مقدس، سالگرد گشوده شدن درهای آسمان بر پرندگان شیدای شهادت، بر خانواده بزرگ و معظم شهداء،جانبازان وایثارگران گرامی باد.

شکر لله شیعه ای نامی شدیم
اهل جمهوری اسلامی شدیم
از خمینی درس عشق آموختیم
در تنور جنگ و جبهه سوختیم
بیعتی کردیم با سید علی
راه حق در قول و فعلش منجلی

صلوات