فهرست

دومین جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

دومین جلسه تیم مدیریت اجرایی مرکز در تاریخ 97/02/16 با حضور رئیس و مدیر محترم بیمارستان و مسئولین بخش ها برگزار گردید و برنامه ی عملیاتی و پیشنهادی بخشهای بیمارستان مورد بحث و برسی قرار گرفت.