فهرست

جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

در تاریخ 97/01/22 این جلسه با حضور رئیس و مدیر محترم بیمارستان و مسئولین بخش ها در سالن شهیدان غلامرضازاده برگزار گردید و برنامه استراتژیک مرکز مورد بازنگری قرار گرفت.