فهرست

بخش رادیو تراپی

     

   آقای موسی رضائی 

کارشناس رادیوتراپی-ارشد روان شناسی بالینی

مسئول بخش رادیوتراپی 

 

 

  

سرکار خانم کبری عالی 

کارشناس رادیوتراپی 

جانشین بخش رادیوتراپی 

 

 

 

 

آقای محمداسماعیل حاجیان

کارشناس رادیوتراپی 

سمت : مسئول کنترل کیفی بخش رادیوتراپی 

 

سرکار خام معصومه محمودی 

کارشناس رادیوتراپی 

 

آقای سید محسن جعفری 

کارشناس رادیوتراپی 

مسئول امور رسیدگی به شکایات 

آقای سیدحجت رضوی 

کارشناس رادیوتراپی 

مسئول ایمنی بخش رادیوتراپی 

سرکارخانم زینب باقرزاده 

کارشناس رادیولوژی

 

سرکارفاطمه عموزاده آرائی 

کارشناس رادیوتراپی (طرحی )

آقای مجید حبیبی 

کارشناس رادیوتراپی(طرحی  

 

سرکارخانم زینب کرمانی 

کارشناس رادیوتراپی (طرحی)

 

آقای بهروز قاسمی 

فوق دیپلم رایانه 

متصدی پذیرش بخش 

سرکارخانم ناهیدجوانفکر 

دیپلم اقتصاداجتماعی 

متصدی پذیرش 

 

آقای سیروس یحیی زاده 

دیپلم علوم طبیعی 

منشی بخش