فهرست

بخش اطلاعات سلامت

سرکارخانم حکمیه مهدی زاده مرزونی 

سمت : مسئول بخش مدیریت اطلاعات سلامت 

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

  

 

سرکار خانم زهرا نعمتی 

جانشین بخش 

کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت 

 

 

 

آقای محمدرازقی هریکندئی 

کارشناس روابط عمومی 

 

سرکارخانم طیبه غلامعلی تبار 

کارشناس فن آوری اطلاعات سلامت 

سیده طیبه منصوری 

دانشجوی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 

آقای رمضانعلی رجبی 

دیپلم انسانی 

سرکار خانم منور قلی زاده 

کارشناس فن آوری اطلاعات سلامت 

 

سرکار خانم عذرا طهماسبی 

کارشناس فن آوری اطلاعات سلامت

 

آقای کریم رشیدی