فهرست

مدیریت

مدیریت بیمارستان :

آقای بیژن احمدزاده 

ارشد مدیریت آموزشی