فهرست

بخش داخلی آنکلوژی (بستری )

در این بخش بیماران بعد از تشخیص و دستور پزشک معالج و طی مراحل تکمیل پرونده بیمار در پذیرش ، جهت انجام رادیوتراپی و کموتراپی به صورت بستری تحت درمان قرار میگیرند . این بخش دارای 22 تخت فعال می باشد .

سرکار خانم مهری دریش نتاج 

کارشناس پرستاری 

سمت : سوپروایز بالینی 

سرکار خانم مهدیه صفرپور 

کارشناس پرستاری 

سمت : سرپرستار بخش بستری