فهرست

برنامه پذیرش درمانگاه

 برنامه روزانه درمانگاه تخصصی  آنکولوژی و رادیوتراپی  مرکزپزشکی وپرتودرمانی  شهید رجائی بابلسر  

 

نام پزشک

شنبه  یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
خانم دکترسکینه  سلیمانی 

 

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

 

روزپیگیری وویزیت بیمارانct 

 

روزپیگیری وویزیت بیماران

 

روزپیگیری وویزیت بیمارانct 

 

------------

 خانم دکترمعصومه کریمی

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

 حضور ندارند

روزپیگیری بیماران درمان شده

روزپیگیری وویزیت بیمارانct 

 ----------

آقای دکترداریوش مسلمی

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وپیگیری 

---------

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

-----------

 آقای دکتر علیرضا تاجی

 

 

آقای دکتر دانیال فضیلت پناه 

 

 

 

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وشروع درمانپذیرش بیماران جدید وشروع درمانپذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وشروع درمانپذیرش بیماران جدید وشروع درمان

ویزیت بیماران درحال رادیوتراپی پذیرش بیماران جدید وشروع درمان 

خانم دکتر حمیده محمودی  پذیرش بیماران جدید وشروع درمان پذیرش بیماران جدید وشروع درمان پذیرش بیماران جدید وشروع درمان پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

پذیرش بیماران جدید وشروع درمان

توضیحات:

1- بیمارانی که برای اولین بار مراجعه می کنندمی توانند در هرپنج روز هفته بدون هماهنگی قبلی مراجعه کنند، ولی تعیین زمان شروع درمان با پزشک معالج مرکز می باشد

.الف)مدارک مورد نیازبرای مراجعه: 1-معرفی نامه از پزشک معالج2-دفترچه بیمار3-برگ پاتولوژی4-مدارک پاراکلنیکی(mri-ct وسونوگرافی)وسایر مدارک پزشکی5-دفترچه بیمار با مهر پزشک خانواده6-کارت ملی و شناسنامه

2- بیماران جهت مراجعه به پزشک و وزیزیت باید نوبت ازقبل داشته  ودر ساعت قید شده درکارت پیگیری(کارت آبی) در درمانگاه حضور یابند.

3- بیماران محترمی که دارای پرونده قبلی می باشندولی نوبت ندارند، لطفا بعد ازظهرروز شنبه تا چهار شنبه از ساعت 15 الی 18 با شماره مستقیم 35289647 جهت گرفتن نوبت تماس بگیرند.

4- تلفن مستقیم پذیرش جهت گرفتن نوبت 35289647-فقط عصر روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 15الی 18 می باشد.