فهرست

ریاست

اقای دکتر شروین شریف پور متخصص بی هوشی

ریاست بیمارستان : 

آقای دکتر شروین شریف پور متخصص بی هوشی