فهرست

شروع اعتبار بخشی بیمارستان شنبه 23 بهمن

اعتبار بخشی بیمارستان شهید رجایی بابلسر شنبه 23 بهمن آغاز و 25 بهمن به پایان می رسد.

اهداف اعتبار بخشي

         - به رسميت شناختن آن دسته از بيمارستان هايي كه اثبات مي كنند در حال ارزيابي وارتقاء كيفيت و ايمني مراقبت هستند.

         - بهبود مستمر كيفيت مراقبت سلامت

         - افزايش اعتماد عمومي به مراقبت سلامت بيمارستان ها

 

رسالت اداره اعتبار بخشی  :

اداره اعتباربخشي يكي از ادارات تابعه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي می باشد كه در جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات وايمني بيمار براساس دستورالعملهای وزارت متبوع از تمامي بيمارستانهاي تحت پوشش بازديد نموده و پس از ارزيابي، امتيازات کسب شده در محورهای مختلف را ثبت می نمایند. پس از جمع بندی امتیازات توسط وزارت متبوع درجه بيمارستانها مشخص شده وابلاغ می گردد. همچنین در این راستا آموزش هاي استاندارد هاي اعتبار بخشي  به بيمارستانهاي تابعه ارائه میگردد .

 

خط مشی اداره اعتبار بخشی :

اجرای کلیه استانداردهای اعتبار بخشی که ازسوی وزارت متبوع ابلاغ شده است و امتیاز دهی بر اساس سنجه های مربوط به محورهای مختلف اعتبار بخشی.

استراتژی اداره اعتبار بخشی:

مهمترین آنها عبارتند از :

1-    بهره گیری از سیستم مدیریت جامع

2-    بهره گیری از کارشناسان مجرب

3-    استفاده از تکنولوژی مناسب جهت امتیازدهی

4-    آموزش نیروی انسانی

5-    رعایت عدالت و موازین اخلاقی در امتیازدهی

6-    برقراری تعامل مناسب با وزارت متبوع در جهت بازنگری و ارتقای استانداردهای اعتبار بخشی

7-    برقراری تعامل با سایر ادارات در معاونت درمان و سایر معاونت های دانشگاه

 

شرح وظايف اداره اعتبار بخشي

 

1- برنامه ريزي جهت انجام اعتبار بخشي ساليانه كليه بيمارستانها براساس تاريخ صدور گواهي نامه هاي ارزشيابي سال قبل

2- برنامه ريزي جهت انجام اعتبار بخشي بخشهاي ويژه (NICU، ICU، CCU) براساس تاريخ صدور گواهي نامه هاي ارزشيابي سال قبل

3- ارائه دستورالعملهاي اعتبار بخشي به كليه بيمارستانهاي تحت پوشش .

4- هماهنگي با معاونت غذا ودارو دانشگاه جهت اعتبار بخشي محور داروئي و مهندسی پزشکی .

5- هماهنگي با معاونت امور بهداشتي دانشگاه جهت اعتباربخشی محورهاي بهداشت محيط وبهداشت حرفه اي .

6- هماهنگي با معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه جهت اعتبار بخشي محورفناوري اطلاعات .

7- تعيين كارشناسان گروه اعتبار بخشي واعزام به بيمارستانها.

8- بازديد واعتبار بخشي از بخشهاي موجود در بيمارستانها.

9- ثبت ودرج امتيازات  ارزشيابي درسنجه هاي استاندارد از طريق دستگاه ipod

10- ارسال نمرات اخذ شده در سنجه ها به دفتر اعتبار بخشي وزارت متبوع بصورت ON time از طريق ipod

11- رسيدگي به اعتراضات واصله پيرامون اعتبار بخشي و ارائه گزارشات لازم.

12- تهيه گزارش عملكردي واحد اعتبار بخشي .

13- تهيه فرم هاي آماري مرتبط با اعتبار بخشي وارسال به واحد آمار و مدارك پزشكي.

14- انجام مكاتبات مربوط به واحد اعتبار بخشي .

15- ارسال تصوير گواهينامه ارزشيابي بيمارستان ها به سازمان هاي بيمه گر.

16- ارسال اصل گواهينامه ارزشيابي به بيمارستانهاي ذيربط

17- شركت در جلسات درون بخشي وبرون بخشي.

18- معرفي كارشناسان با تجربه وحائز شرايط به وزارت متبوع بعنوان ارزياب ارشد

19- برنامه ريزي براي ارزيابان ارشد به منظور اعزام آنها به ماموريتهاي خارج استاني جهت نظارت بر نحوه اعتبار بخشي بيمارستانهاي ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

20- هماهنگي با دانشگاههاي علوم پزشكي خارج استاني كه ارزيابان ارشد به آن  دانشگاهها مامور مي شوند

21- هماهنگي با دانشگاههاي علوم پزشكي خارج استاني كه از سوي آنها ارزياب ارشد به دانشگاه شهيد بهشتي مامور مي گردد.

22- برگزاري كلاسها و كارگاههاي آموزشي در زمينه محور هاي مختلف اعتبار بخشي براي بيمارستان هاي تحت پوشش.