فهرست

شروع اعتباربخشی بیمارستان‌ شهید رجایی بابلسر شنبه 23 بهمن

اعتباربخشي بیمارستان شهید رجایی بابلسر

  

 

تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان

 

اعتبار بخشي، فرايند خود ارزيابي وارزيابي خارجي است که در سازمانهاي بهداشتي و درماني، جهت ارزيابي سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهاي معين و را هاي اجراي بهبود مستمر صورت مي گيرد. اعتبار بخشي تنها به وضع استانداردها نمي پردازد بلکه داراي ابعاد تحليلي، مشاوره اي و بهبودي است. در باب تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان بايد گفت: موضوعات پزشکي مبتني بر شواهد، تضمين کيفيت، اخلاق پزشکي، و کاهش خطاي پزشکي، نقشي کليدي در اين فرايند دارا مي باشد. ضمناً حفظ ايمني بيمار نيز بخشي از فرايند تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان است.

 

مطالب آموزشي (براي دانلود بر روي عنوان مربوطه کليک نماييد) acrobat reader 8.0 required

* مفاهيم اعتبار بخشي

* مدل هاي اعتبار بخشي

* نحوه اعتبار بخشي

* محورهاي اصلي استانداردهاي اعتبار بخشي

* استانداردهاي اعتبار بخشي در واحد مديريت

* تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتبار بخشي

 

 

 

خود ارزيابي (براي دانلود بر روي عنوان مربوطه کليک نماييد) acrobat reader 8.0 required

 

   

بخش آنژيوگرافي

    بيهوشي و اتاق عمل
   

طب انتقال خون

    ساختمان
    بخش مراقبت هاي ويژه قلبي (CCU)
    شيمي درماني
    کميته ها
    بخش خدمات استريليزاسيون مرکزي
   

بخش دياليز

    بخش اورژانس
   

واحد بهداشت محيط

    واحد تاسيسات
   

آتش نشاني

    واحد مديريت منابع انساني
    بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)
    واحد کنترل عفونت
   

بخش داخلي

    واحد فناوري اطلاعات
    بلوک زايمان
    آزمايشگاه
    واحد رختشويخانه
    مديريت و رهبري
    واحد مهندسي پزشکي
    واحد مدارک پزشکي
    بخش مديريت دارويي
    بخش مراقبت ويژه نوزادان (NICU)
    واحد مديريت پرستاري
    واحد تغذيه
   

واحد بهداشت حرفه اي

    حقوق گيرنده خدمت
   

بخش کودکان

    بخش فيزيوتراپي
    واحد تدارکات
    بخش روانپزشکي
    واحد بهبود کيفيت
    بخش تصويربرداري
    بخش جراحي
    واحد مديريت دفع پسماند