فهرست

جلسه کمیته درمان دارو و تجهیزات پزشکی و کمیته اقتصاد درمان و دارو و تجهیزات پزشکی

روز سه شنبه 97/04/26 جلسه کمیته درمان دارو و تجهیزات پزشکی و کمیته اقتصاد درمان و دارو و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس و مدیر و اعضای کمیته در سالن شهیدان غلامرضازاده بیمارستان شهید رجایی برگزار گردید.