فهرست

جلسه کمیته اجرایی مرکز در تاریخ چهارشنبه 97/3/30

جلسه کمیته اجرایی مرکز با موضوع تجزیه و تحلیل نتایج بازدید ادواری ارزیابان دانشگاه، نتایج بازدید های مدیریتی بخشها و بازنگری خط مشی ، روش اجرایی ، دستورالعمل وفرایندهای مرکز مورد بحث و برسی قرار گرفت...