فهرست

بخش رادیو تراپی

آقای موسی رضائی
فوق لیسانس روانشناس بالینی و لیسانس رادیوتراپی 

سمت : مسئول بخش رادیوتراپی 

خانم کبری عالی                   کارشناس رادیوتراپی 

سمت : جانشین بخش               

آقای محمد اسماعیل حاجیان

کارشناس رادیوتراپی 

خانم معصومه محمودی 

کارشناس رادیوتراپی 

سمت : مسئول آموزش رادیوتراپی 

آقای عسگری اصغرپور 

کارشناس رادیوتراپی 

خانم زینب باقرزاده 

کاردان رادیوتراپی 

آقای سید محسن جعفری 

کارشناس رادیوتراپی 

خانم راحله توکل 

کارشناس رادیوتراپی -طرحی 

 

خانم زینب باباجانزاده تهمتن 

کارشناس رادیوتراپی -طرحی 

خانم نگار شمسائی شکله

کارشناس رادیوتراپی -طرحی 

آقای مجید حبیبی 

کارشناس رادیوتراپی-طرحی 

خانم فاطمه عموزاده

کارشناس رادیوتراپی-طرحی 

آقای بهروز قاسمی بابلی

فوق دیپلم 

سمت: منشی بخش

خانم ناهید جوانفکر 

دیپلم اقتصاد

 

آقای سیروس یحیی زاده 

دیپلم 

سمت : منشی بخش

آقای حسین قربان زاده

سیکل 

سمت : منشی بخش